Accessory: ຝາອັດນ້ຳມັນ

Type: accessorie
Accessories name: ຝາອັດນ້ຳມັນ
Accessories part number: PC4030K01L
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Hilux Revo Hi 4WD Automatic Transmission Hilux Revo Adventure Hi 4WD Automatic Transmission Hilux Revo Smart Cab Hilux Revo Prerunner RWD Manual Transmission Hilux Revo Single Cab Hilux Revo Prerunner RWD Automatic Transmission Hilux Revo Hi 4WD Manual Transmission Hilux Revo 4WD Manual Transmission
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/lo/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ຝາອັດນ້ຳມັນຊຸບດ້ວຍໂຄຣມຽມເພື່ອເສີມຮູບພາຍນອກ ແລະຄວາມທົນທານຂອງມັນ. ມີຕາທີ່ລວດລາຍ, ສະຫງ່າງາມ ແລະ ມີລາຍລະອຽດພິເສດທີ່ອອກແບບໃຫ້ Hilux Revo ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ.
Color option label:
Colors: