Accessory: ແຜງໃຕ້ກັນຊົນໜ້າສີເງິນ (HILUX REVO)

Type: accessorie
Accessories name: ແຜງໃຕ້ກັນຊົນໜ້າສີເງິນ (HILUX REVO)
Accessories part number: PC1540K014
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Hilux Revo Single Cab Hilux Revo Smart Cab Hilux Revo 4WD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Automatic Transmission Hilux Revo Hi 4WD Manual Transmission Hilux Revo Hi 4WD Automatic Transmission Hilux Revo Adventure Hi 4WD Automatic Transmission
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/lo/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ເຮັດຜ່ານການອັດແບບສູນອາກາດ, ແຜງໃຕ້ກັນຊົນໜ້າທີ່ມີລັກສະນະແຂງແຮງ ແລະ ທັນສະໄໝປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກະທົບເປັນຢ່າງດີ. ມັນໄດ້ຜ່ານການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການທົດສອບຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຮັບຮອງຄວາມທົນນານຂອງມັນເຖິງຈະຢູ່ສະພາບອຸນຫະພູມ -30°C. ນອກຈາກນັ້ນການທາສີທີ່ທົນຕໍ່ການຂຸອອກຂອງມັນຮັບປະກັນວ່າສີຈະບໍ່ຂຸອອກ. ເລືອກໃນການສະແດງຜົນລະຫວ່າງໂລໂກ້ TRD ຫຼື Toyota.
Color option label:
Colors: