Accessory: ທີ່ຄອບຕີນລົດສຳຮອງດ້ານລຸ່ມ ແລະ ດ້ານເທິງ

Type: accessorie
Accessories name: ທີ່ຄອບຕີນລົດສຳຮອງດ້ານລຸ່ມ ແລະ ດ້ານເທິງ
Accessories part number: PC4580K004
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Fortuner Standard Fortuner Hi+
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/lo/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ທີ່ຄອບຕີນລົດສຳຮອງປ້ອງກັນ ແລະ ຂະຫຍາຍອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕີນລົດສຳຮອງຂະນະທີ່ປະສານກັບການອອກແບບອັນງົດງາມຂອງ Fortuner. ທຳຄວາມສະອຽດງ່າຍເພາະມັນສາມາດໃຊ້ທໍ່ນ້ຳແຮງດັນສູງລ້າງໄດ້.
Color option label:
Colors: