Accessory: ນ້ຳມັນເຄື່ອງເຄິ່ງສັງເຄາະ 10W-30 ມີປະສິດທິພາບສູງສຳຫຼັບເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງ

Type: lubricant
Accessories name: ນ້ຳມັນເຄື່ອງເຄິ່ງສັງເຄາະ 10W-30 ມີປະສິດທິພາບສູງສຳຫຼັບເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງ
Accessories part number:
Price:
Price disclaimer:
Available in label:
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector:
CTA label:
CTA link:
Description label:
ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳຫຼັບເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງ 10W-30 ເຄິ່ງສັງເຄາະມີປະສິດທິພາບສູງ ໃນກຸ່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງໂຕໂຢຕ້າ
  • ໃຊ້ເຕີມໃສ່ເຄື່ອງຈັກເພື່ອຫລໍ່ລື່ນ
  • ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
  • ຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນເຄື່ອງຈັກ
  • Color option label:
    Colors: