Accessory: ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳຫຼັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ 15W-40 ຄຸນນະພາບສູງໂຕໂຢຕ້າ

Type: lubricant
Accessories name: ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳຫຼັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ 15W-40 ຄຸນນະພາບສູງໂຕໂຢຕ້າ
Accessories part number:
Price:
Price disclaimer:
Available in label:
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector:
CTA label:
CTA link:
Description label:
ນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳຫຼັບເຄື່ອງຈັກກາຊວນ 15W-40 ຄຸນນະພາບສູງ ໃນກຸ່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງໂຕໂຢຕ້າ
  • ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງເຄື່ອງຈັກ ດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດປົກປ້ອງການກໍ່ໂຕຂອງຂີ້ຄະເມົ່າ ແລະ ສີ່ງຕົກຄ້າງທີ່ເປັນຢາງໜຽວ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກ
  • ໃຊ້ເຕີມໃສ່ເຄື່ອງຈັກເພື່ອຫລໍ່ລື່ນ
  • ຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນເຄື່ອງຈັກ
  • Color option label:
    Colors: