Accessory: ນ້ຳມັນເຄື່ອງສັງເຄາະແທ້ 5W-40 ປະສິດທິພາບສູງໂຕໂຢຕ້າ

Type: lubricant
Accessories name: ນ້ຳມັນເຄື່ອງສັງເຄາະແທ້ 5W-40 ປະສິດທິພາບສູງໂຕໂຢຕ້າ
Accessories part number:
Price:
Price disclaimer:
Available in label:
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector:
CTA label:
CTA link:
Description label:
ນ້ຳມັນເຄື່ອງສັງເຄາະແທ້ 5W-40 ປະສິດທິພາບສູງ ໃນກຸ່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງໂຕໂຢຕ້າ
  • ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກມີປະສິດທິພາບໃນທຸກສະພາບການຂັບຂີ່
  • ໃຫ້ການປົກປ້ອງສ່ວນປະກອບຊີ້ນສ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງຈັກຈາກການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຄົງຄຸນນະສົມບັດໃນການສ້າງຟີມນ້ຳມັນທີ່ແຂງແຮງສາມາດຫລໍ່ລື່ນໄດ້ດີໃນອຸນຫະພຸມຕ່ຳ ຈື່ງປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕິດຈັກລົດ
  • ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງເຄື່ອງຈັກ ດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດປົກປ້ອງການກໍ່ໂຕຂອງຂີ້ຄະເມົ່າ ແລະ ສີ່ງຕົກຄ້າງທີ່ເປັນຢາງໜຽວ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກ
  • Color option label:
    Colors: