*ເປັນການຄາດຄະເນ ໄລຍະທາງ ໂດຍປະມານ ອີງໃສ່ ລຸ້ນ ການຂັບເຄື່ອນລໍ້ຫນ້າ ເເລະ ອາດຈະເເຕກຕ່າງອອກໄປ ຂື້ນກັບ ລະບົບຂັບເຄື່ອນ.ໄລຍະການທາງການຂັບຂີ່ອາດຈະເເຕກຕ່າງກັນໄປໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນວ່າ: ສະຖານທີ່ຂອງການຂັບຂີ່, ຄວາມໄວ ເເລະ ພືດຕິກຳຂອງການສາກເເບັດເຕລີ້.